Sobre el vent a Mont Caro

Les ratxes de vent superiors als 160 km/h no són estranyes al Mont Caro; no és que siguin molt freqüents, però es poden esperar algunes vegades a l'any. Tot seguit tenim una taula amb els episodis de vent més forts enregistrats ( són tots els que estan però no estan tots els que són ) en el periode 2000-2008 .

Episodis en que els cops de vent han superat els 160 km/h , periode 2000-2008

gener-2000 gràfic mapes
febrer-2000 gràfic mapes
novembre-2002 gràfic mapes
desembre-2002 gràfic mapes
abril-2003 gràfic mapes
setembre-2003 gràfic mapes
gener-2004 gràfic mapes
octubre-2004 gràfic mapes
desembre-2004 gràfic mapes
gener-2005 gràfic mapes
febrer-2005 gràfic mapes
març-2005 gràfic mapes
abril-2005 gràfic mapes
agost-2005 gràfic mapes
març-2006 gràfic mapes
febrer-2007 gràfic mapes
març-2007 gràfic mapes
març-2008 gràfic mapes

 

Els episodis de vent més fort corresponen a situacions del NW, com podem comprovar en la taula anterior.

A continuació tenim les ratxes màximes mensuals obtingudes en el periode 2000 - març de 2008:

Com podem observar en la taula anterior , el vent més fort el tenim els mesos d'hivern, que és quan hi ha més contrast tèrmic entre les masses d'aire del nord i les del sud, i en particular al febrer i març , quan al nord els magatzems d'aire més fred han arribat al màxim i al sud el sol comença a fer-se notar.

Una de les ventades més fortes, si no la que més,  és la de febrer de 2000. Va ser tan forta que fins i tot va trencar l'anemòmetre, "gràcies" a la formació de gel . Aquí podem veure amb més detall com va bufar el vent aquells dies. A continuació tenim un gràfic on comparem la freqüència de les ratxes en aquest episodi , i l'últim que hem tingut fins ara, el del març de 2008.

 

Ja veiem que a Mont Caro bufa molt fort el vent. Però fins a quin punt són fiables aquestes dades?  Les dades proporcionades per les estacions automàtiques de vegades poden donar registres incorrectes. Per exemple, la ratxa de més de 220 km/h de la ventada del febrer de 2005 és fiable? no té cap altre valor tan alt al seu voltant... en canvi el valor de més de 200 km/h del febrer de 2000 sí que sembla correcte, ja que està rodejat d'uns quants valors semblants . Tot i així no està de més tindre en compte que l'anemòmetre que fem servir, de la casa "Davis" només està garantit amb un marge d'error del  ± 5% fins a 34 m/s (122,4 km/h). Suposant que a 200 km/h el marge d'error segueixi sent ± 5% ,  el vent real podria estar entre 190 i 210 km/h. Si el marge a 200 km/h fos de ± 10%, llavors tindriem que els 200 km/h enregistrats podrien ser qualsevol cosa entre 180 i 220 km/h...